top of page

PRIVACYBELEID 

Geüpdatet op 27 april 2021

 

 

Partijen en voorwerp

Olé Pistolet

Schouwburgstraat 18, 9000 Gent

 

KBO/BTW: 0890194041​

Telefoon: +32495654606

 

Olé Pistolet stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.olepistolet.be, en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Olé Pistolet.

 

De term “gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtsperoon is, die de website bezoekt of op enigerlei wijze met de website communiceert. 

 

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Olé Pistolet alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegeven van de gebruikers. Olé Pistolet verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verweking van de persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’). 

 

Olé Pistolet is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt. In voorkomend geval verbindt Olé Pistolet zich ertoe een verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening. 

 

Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de website door de gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Olé Pistolet, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Olé Pistolet optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening. 

 

Persoonsgegevens worden verwerkt door Olé Pistolet, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

 

  • Het reserveringsaanvraagformulier

  • Cookies (functionele en cookies door derden)

 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld. Onderstaande doeleinden zijn geformuleerd met het oog op onze klanten/gasten een zo goed mogelijke ervaring/ beleving te geven: 

 

  • U contacteren om de door u gemaakte reservering te bevestigen

  • Informeren over praktische zaken m.b.t. uw reservatie; check-in, bereikbaarheid van ons gastenverblijf, parkeermogelijkheden, … 

  • U contacteren i.g.v. een wijziging m.b.t. de reservering 

  • U contacteren i.g.v. een annulatie van een reservering 

  • U informeren over de betalingsmethode en -voorwaarden

 

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de website, Olé Pistolet de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 

Voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres

 

Olé Pistolet verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit privacybeleid. 

 

Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

 

Olé Pistolet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren voor bovengenoemde doeleinden; u informeren, contacteren m.b.t. uw reserveringsaanvraag en verblijf bij ons in de toekomst.  

 

Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers of verwerkers van Olé Pistolet voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Olé Pistolet, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens. 

 

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit privacybeleid na. Olé Pistolet zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

 

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of prospectie, zal de gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven. 

 

Wijziging van het Privacybeleid

Olé Pistolet behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de website worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

 

Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met Kristof Dhont.

E-mailadres: kristof.dhont@telenet.be

bottom of page